Dane osoby przystępującej do grupowego ubezpieczenia na życie
Pakiet - MOJE DZIECKO
Moje Dziecko

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

 • W pakiecie MOJE DZIECKO Ubezpieczonym jest rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 • Wiek wstępu Ubezpieczonego – od 18 do 50 r. ż.

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego w wieku od 0 do 18 lat.

 • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z upływem ostatniego dnia roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończył 69 rok życia.

OWU I KARENCJE

 • Jeżeli Twoje dziecko chorowało przed zwarciem ubezpieczenia na jedną z poważnych chorób (nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, sepsa, inwazyjna choroba pneumokokowa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego nie zostanie wypłacone.

 • Pobyt w szpitalu dotyczy dzieci, które ukończyły 1 rok życia.
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu nie przysługuje, jeżeli pobyt dotyczył choroby lub wypadku, które wystąpiły przed rozpoczęciem ubezpieczenia.
 • Świadczenia opiekuńcze nie dotyczą chorób przewlekłych lub chorób w wyniku których dziecko było hospitalizowane w ciągu 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia ubezpieczenia.
 • Obowiązują karencje liczone od daty przystąpienia do ubezpieczenia:
 • 3 miesiące dla pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
 • 3 miesiące dla poważnych zachorowań,
 • 3 miesiące na śmierć Ubezpieczonego,
 • 3 miesiące na konsultacje specjalistyczne.
Karencje nie dotyczą zdarzeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem.

Oświadczam, że:

1. został mi doręczony Wyciąg (OWU) przez wyrażeniem zgody na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową oraz przed wyrażeniem zgody na finansowanie przeze mnie kosztu składki ubezpieczeniowej;

2. wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową świadczoną na podstawie Wyciągu (OWU) i wyrażam zgodę na wysokość sum ubezpieczenia;

3. wyrażam zgodę na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, której wysokość jest mi znana i ją akceptuję;

4.zostałem(am) poinformowany(a), że zaprzestanie opłacania składki ubezpieczeniowej do 7 dnia każdego miesiąca jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia.

Składka za ubezpieczenie jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Po otrzymaniu Deklaracji uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie MOJE DZIECKO zobowiązuję się zapoznać ze wszyst

Tabela świadczeń:

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Świadczenia

Pakiet MOJE DZIECKO

               Karencje

            Wariant 1

            Wariant 2

            Wariant 3

Śmierć Ubezpieczonego

100 zł

100 zł

100 zł

 3 miesiące

Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego

30 000 zł

33 000 zł

35 000 zł

3 miesiące

Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego

tak

tak

tak

3 miesiące

Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu.

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu, trwający min.:

1 dzień – pobyt w wyniku NW

od 1 do 14 dnia

100 zł

110 zł

140 zł

brak

od 15 do 180 dnia

50 zł

55 zł

70 zł

brak

7 dni – pobyt w wyniku choroby

od 1 do 14 dnia

60 zł

66 zł

84 zł

3 miesiące

od 15 do 30 dnia

50 zł

55 zł

70 zł

3 miesiące

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała

dziecka Ubezpieczonego w NNW

100% uszczerbku lub uszkodzenia ciała

brak

11 000 zł

19 000 zł

brak

1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała

110 zł

190 zł

AXA 24 (Świadczenia opiekuńcze)

TAK

TAK

TAK

brak

Program Rabatowy AXA Benefit

TAK

TAK

TAK

brak

DANE UBEZPIECZONEGO (rodzic lub opiekun prawny dziecka)
DANE UPOSAŻONEGO
INFORMACJE DODATKOWE
Proszę wypełnić formularz i wcisnąć przycisk [ Dalej ]