Ubezpieczenie Twoja Firma
DANE DO UBEZPIECZENIA
Ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie lokalizacje wymienione na polisie.
Dodaj wszystkie niezbędne lokalizacje.

który generuje największy obrót w całej działalności
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie działalności, wg kodów PKD, które wymienione zostaną na polisie
CESJA
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA


Do konstrukcji palnej zaliczają się : drewniane budynki/budowle/lokale oraz namioty , budynki i budowle pokryte strzechą, słomą, trzciną, drewnem, materiałem drewnopochodnym, tworzywem sztucznym, brezentem. 
Z jakich materiałów wykonane są:
DODATKOWE INFORMACJE DO UBEZPIECZENIA


jeśli NIE wówczas należy dołączyć wykaz ubezpieczonego mienia
KLAUZULE
Limit odpowiedzialności / zł
Limit odpowiedzialności / zł
Limit odpowiedzialności / zł
Limit odpowiedzialności / zł
Limit odpowiedzialności / zł
Kl 6. Nieosiągnięcie zysku w następstwie szkody
(max. okres to 90 dni / max. dzienny limit to 500 zł)
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJEM
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
Niezbędnym wymogiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest spełnienie zabezpieczeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W przypadku zastosowania zniżek za zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe dla więcej niż jednej lokalizacji, zastosowanie ma zniżka lokalizacji o najsłabszym rodzaju zabezpieczenia.
ELEKTRONIKA
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC)
ROZSZERZENIE OC
UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)
Rodzaj mienia (środki obrotowe, mienie osób trzecich)
ROZSZERZENIE CARGO
Limit odpowiedzialności / zł
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Klasy ryzyka obejmują :
                                                      Klasa I                                                       
Osoby zatrudnione w biurze, placówkach oświatowych z wyjątkiem nauczycieli wychowania  fizycznego, naukowych, kulturalnych, pisarzy, duchownych, młodzież uczącą się do lat 26 oraz osoby wykonujące zawody nie wymienione w II klasie ryzyka.      

Klasa II
Osoby zatrudnione w budownictwie, przemyśle ciężkim, policji, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, straży leśnej, służbie ochrony kolei, służbie więziennej, służbie celnej, leśnictwie przy pozyskiwaniu drewna, rolnictwie, żegludze, pogotowiu gazowym, elektrycznym lub energetycznym, a także osoby wykonujące zawód kierowcy, pilota wycieczek, przewodnika turystycznego, artysty cyrkowego oraz inne zawody o zbliżonym stopniu ryzyka a także nauczyciele wychowania fizycznego.  
ROZSZERZENIE NNW
ASSISTANCE


PODSUMOWANIE - PRZEBIEG UBEZPIECZENIA
(data, kwota wypłaconych odszkodowań)
INFORMACJE DODATKOWE
Proszę wypełnić formularz i wcisnąć przycisk [ Dalej ]