Legalizacja pobytu

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Zezwolenie na okres czasowy wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Kartę pobytu wydaje się na określone cele: naukę, pracę, mieszkanie z rodziną itp. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje zezwoleń

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • na zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, mobilność długoterminowa członka rodziny, naukowca,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
 • zezwolenie na pobyt z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub z cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt przez okoliczności związane z byciem ofiarą handlu ludźmi,
 • zezwolenie na pobyt z innych okoliczności.

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Karta rezydenta długoterminowego UE jest wydawana cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie to udzielane jest na czas nieokreślony.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

 1. Małoletniego dziecka polskiego obywatela;
 2. Małoletnich dzieci cudzoziemca posiadającego pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 3. Małżonka/i obywatela polskiego;
 4. Osób o polskim pochodzeniu;
 5. Ofiar przestępstwa handlu ludźmi:
  • osoba przebywała na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
  • współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;
  • ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia.
 6. Osób posiadających status uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych (bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały ta osoba przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie tego statusu);
 7. Osób posiadających Kartę Polaka.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieokreślony.

Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić w ramach
procedury wymiany karty.

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl