Polityka ochrony danych osobowych

Wyciąg  z Polityki ochrony danych osobowych PHU ZGODA Jarosław Zgoda

Administratorem danych osobowych zbieranych od osób fizycznych oraz pozyskiwanych ewentualnie z innych źródeł jest funkcjonujące na polskim rynku od ponad 30 lat Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ZGODA Jarosław Zgoda. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie przy
ul. Marii Konopnickiej 32/U. Zgromadzone przez ten czas doświadczenie pozwoliło nam zbudować
w Polsce silną, pewną i wiarygodną firmę, która oprócz wiedzy i profesjonalnej obsługi kieruje się zasadą ochrony i bezpieczeństwa danych w relacjach z klientami oraz biznesowych.
W śród partnerów biznesowych kategorią ewentualnych odbiorców danych są jedynie podmioty
o stabilnej sytuacji organizacyjno finansowej i ugruntowanej pozycji na rynku.

Partnerują nam wiodące na rynku Towarzystwa Ubezpieczeniowe, m.in:

TUiR Allianz S.A.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. VIG

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

STU Ergo Hestia S.A.

Generali T.U. S.A.

InterRisk TU S.A.

Link4 TU S.A.

PZU S.A.

TUiR Warta S.A.

Warta Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Uniqa TU S.A.

Uniqa Życie TU S.A.

Wiener TU S.A.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona Administratorowi.

Czynności zmierzające do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą lub jej pełnomocnikiem,
na jej życzenie, lub za jej wcześniejszą zgodą.

Realizacja umowy, której dana osoba jest stroną.

Jeżeli udostępnianie, inne ujawnianie, w tym przesyłanie konkretnych danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa np. podatkowego, księgowego, ubezpieczeń społecznych, bankowego, lub innego aktu, w tym np. decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyroku czy postanowienia sądu.

W wyjątkowych sytuacjach dane są przetwarzane zgodnie z prawem w przypadku ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Realizacja prawnych interesów Administratora lub strony trzeciej, która stanowi podstawę przetwarzania danych w celach związanych z organizacją działalności, w tym rekrutacją
i zatrudnieniem oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży finansowej
i ubezpieczeniowej, obejmuje:

 • przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych,
 • doradztwo dotyczące inwestycji,
 • doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
 • powiernictwo i nadzór wykonywaniem zleceń,
 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia majątkowe (ochrona domu, mieszkania, firmy),
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia turystyczne,
 • promocja i oferowanie produktów ubezpieczeniowych i finansowych,
 • ewentualne dochodzenie roszczeń wynikłych z umów
 • stosowanie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług naszej firmy, zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić naszych klientów
  i nasze przedsiębiorstwo na szkodę oraz ochrona mienia w oznakowanych pomieszczeniach
  i obszarach lokalu biura.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu,
w którym są pozyskiwane.

Dane nie są przetwarzane na dużą skalę ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, natomiast podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi drogą elektroniczną mogą za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażoną przed rozpoczęciem pozyskiwania np. poprzez akceptacje ustawień i plików cookie w polityce prywatności strony www przetwarzać te dane
do własnych celów. Zapewniamy, że współpracującymi z nami dostawcami usług elektronicznych
są jedynie podmioty profesjonalnie wspomagające procesy Administratora i świadczenie usług.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego z okresu archiwizacji. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający (do trzech miesięcy) od dnia nagrania.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania
i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w interesie publicznym bądź do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą
z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, w tym w związku
z działalnością Administratora. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

O Firmie

Założyciele firmy PHU Zgoda dysponują ogromnym doświadczeniem w zakresie doradztwa finansowego.
Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiali w 1994 roku.

Dowiedz się więcej o nas

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przeczytaj regulamin

Kontakt

PHU Zgoda
ul. Marii Konopnickiej 32/U
71-132 Szczecin


telefon: 91 434 07 63
mobile: 515 908 446
e-mail: sekretariat@phuzgoda.pl